Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Fizik Terimleri

Fizik Terimleri Kategorisine Ait Konular

Adiyabatik Süreç

Adiyabatik Süreç,Termodinamik bir cisimler sisteminin, ısı enerjisi değişikliği olmaksızın, yani çevresiyle ısı alış-verişi yapmadan uğradığı dönüşümü belirleyen terim

Fizikte Ağırlık

Fizikte Ağırlık, Maddenin, kütlesi ve yerçekimi kuvvetinden dolayı varolan özelliği. Ağırlık bu yönüyle, yerçekimi gücünden etkilenmeyen kütleden ayrılır.

Akışmazlık

Akışmazlık, Bir akışkanın akışa karşı gösterdiği direnç. Bir akışkan, bir kuvvet altında akmaya başlarsa, harekete karşı koymaya çalışan her yerinde kayma direnci oluşur.

Aksiyon

Aksiyon, Kuarklar arasındaki güçlü etkileşimlerde bakışımı koruyan, atomdan küçük varsayımsal parçacıklar belirten terim.

Açıklık

Açıklık, Bir mercekte ya da optik bir sistemde, ışığın içeri girmesine izin veren aralık. Açıklığın büyüklüğü, merceğin büyüklüğüne bağlıdır.

Airy lekesi

Airy lekesi, Işığın teleskop içinden geçerken kırılmasıyla oluşan, küçük, diske benzer görüntü. Airy lekesinin

Anomalon

Anomalon, Tanecik fiziğinde yüksek enerjili bir çekirdeğin katı bir hedefle (bir emülsiyon kütlesi ya da plastik tabakalar yığını) çarpışması sonucu

Anyon

Anyon, Bir ya da birden çok elektron kazanmış -dolayısıyla negatif yüklü- atom ya da molekül. Suda çözünen ve elektrik

Atom

Atom, Maddenin kimyasal bir element olarak görülebilen en küçük birimi. Farklı elementlerin Atomları da ayrıca

Fizikte basınç

Fizikte basınç, bir yüzeye dik olarak etkiyen kuvvetin, bu yüzeyin alanına oranıdır.

Eylemsizlik

Eylemsizlik, Bir cismin, hızındaki bir değişikliğe direnme eğilimi. Galilei'nin eylemsizlik ilkesine göre, cisimler

Direnç

Direnç, Bir elektrik devresinin, akım geçişine bir ölçüde ya da bütünüyle karşı durma özelliği. Direnç

Fermium

Fermium, Periyodik çizelgenin IIIB Grubu'nda yeralan, aktinit dizisinden metal. Simgesi Fm, atom sayısı 100, en kararlı izotopunun atom ağırlığı 257 olan fermium

Fizik yasaları

Fizik yasaları, Doğada gözlenen düzenli oluşumlara kesin açıklama getiren fizik yasaları, doğal olguların tanımlanması

Fisyon

Fisyon, Ağır bir çekirdeğin bölünerek iki küçük çekirdeğe ya da (A) Termal ya da düşük enerjili nötron (siyah)

Elektron

Elektron, Doğal elektrik yükü bulunan temel parçacık, Leptonlar sınıfından olan elektron, 1897'de, İngiliz fizikçisi J. J. Thomson tarafından

Kinematik

Kinematik, Fiziğin hareketin betimlemesiyle ilgili dalı (hareketin nedenlerinin çözümlemesiyle

Görelilik

Görelilik, Albert Einstein'ın kuramsal fizikteki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilen kuramı. Albert Einstein'ın görelilik (bağıllık, izafiyet de denir) kuramı

Korunum yasaları

Korunum yasaları, Belirli bir yalıtılmış süreç sırasında bazı fiziksel büyüklüklerin değerlerinin

Kuramsal fizik

Kuramsal fizik, Fiziğin, gözlemlenen fiziksel dünyanın temel yönlerini olabildiğince basit bir yolla anlamaya ve tanımlamaya çalışan dalı

Hareket yasaları

Hareket yasaları, Klasik mekaniğin en temel üç doğal yasası. Sir Isaac Newton'ın, Principia Mathematica (Matematiğin İlkeleri, 1686) adlı kitabında açıkladığı hareket yasaları

Heisenberg bağıntıları

Heisenberg bağıntıları, Kuantum mekaniğinin temel taşlarından biri. Werner Heisenberg tarafından 1927'de ortaya atılan Heisenberg bağıntılarına

X Işınları

X Işınları, doğadaki görünür ışık ya da radyo dalgalarına benzeyen bir elektromagnetik ışınım biçimidir. Öbür ışınım türleri gibi X ışınları da, boşl

AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER

Fizikte ağırlık bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir; ama günlük dilde bu terim çoğu kez kütle yerine kullanılır. Oysa bir cismin kütlesi, yani o

Yansıma Ve Kırılma

Işık ve başka elektromagnetik ışınım türlerinin en önemli özelliklerinden ikisi yansıma ve kırılmadır. Her iki olgunun da önemli uygulama alanları var

Yerçekimi

Havaya fırlatılan bir taşın önünde sonunda yere düştüğünü herkes bilir. Taşın düşmesine neden olan, Dünya’nın çekme kuvvetidir ve bu kuvvete yerçekim

Yoğunlaşma

Yoğunlaşma, bir gaz ya da buharın soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman sıvı ya da katı hale dönüşmesidir. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir. Bir ga

Yoğunluk

Çoğumuz, “bir kilogram demir mi, yoksa bir kilogram pamuk mu daha ağırdır?” sorusunu biliriz. Elbette doğru yanıt, her ikisi de birer kilogram olduğ

Yüzey Gerilimi

Sıvılarda yüzey gerilimi denen olguya, parçacıklar arasında etkiyen kuvvetler yol açar. Sıvının biçimini ve davranışını korumasını sağlayan da bu olg

Zaman

Zaman, her gün ve her an yaşadığımız, ama üzerinde fazlaca düşünmediğimiz, hatta tam olarak ne olduğunu pek bilmediğimiz bir olgudur. Sir Isaac Nevvto

Vakum

Vakum, hava boşluğu demektir. Sözcük olarak, “boş” anlamındaki Latince vacuus’ tan gelir. Eğer tam bir vakum, yani gerçek bir hava boşluğu elde edileb

Tayf

Bildiğimiz beyaz ışık demeti, prizma denen özel olarak biçimlendirilmiş bir cam parçasından geçirildiğinde gökkuşağının renklerine aynlır. Bu yolla or

Temel Parçacıklar

Temel Parçacıklar, maddeyi oluşturan temel birimler olarak kabul edilir. Atomdan daha küçük oldukları için atomaltı parçacık olarak da adlandırılan bu

Sürtünme

Ağır bir tahta sandık döşemenin üzerinde çekilirse, sandık ile döşeme arasında bir direnç doğar. Harekete karşıkoyan bu dirence ya da kuvvete sürtünme

Sarkaç

Eğer bir ağırlık serbestçe hareket edebilecek biçimde asılır ve sonra itilirse ileri-geri salınmaya başlar. Bu tür bir düzeneğe sarkaç denir. (Sarkacı

Ses

Kuş cıvıltıları, trafik gürültüsü, kıyıya çarpan dalgaların çıkardığı sesler, fabrika ve bürolardaki makinelerin gürültüsü, banttan yayımlanan ya da “

Sesüstü Dalgalar

Ses, bir cismin yakın çevresindeki hava taneciklerini hareket ettirecek biçimde titreşmesi sonucunda oluşur. Katı ve sıvı cisimler de sesi iletir; ama

Sıcaklık

Sıcaklık, bir cismin ne kadar sıcak olduğunun ölçüsüdür. Derideki duyu alıcılarının yardımıyla bir cismin sıcaklığı konusunda kabaca da olsa bir izlen

Sığaç

Pek çok değişik sığaç türü vardır; ama bu maddede yalnızca elektrik sığaçları anlatılmaktadır. Elektrik sığaçlarına kapasitör ya da kondansatör de den

Sıvı

Maddenin üç temel hali vardır: Katı, sıvı ve gaz. Bütün maddeler bu üç halden birinde bulunur ve herhangi bir madde olağan koşullarda yalnızca o haliy

Sıvı Kristal

Sıvı Kristal, sıvı ile katı arasındaki bir tür “ara hal” olarak kabul edilebilir. Sıvı kristaller sıradan sıvılar gibi akar, ama molekülleri gerçek kr

Sifon

Bir sıvıyı bulunduğu yerden daha alçak bir yere doğru akıtmak için özel bir aygıta gerek yoktur; önündeki engel kaldırıldığında su kendiliğinden akar.

Soğurma

Soğurma, genellikle bir katının bir sıvıyı içine çekmesi ya da emmesi anlamında kullanılan bir terimdir. Sünger suyu, kurutma kâğıdı mürekkebi “soğuru

Soğutma

Maddelerin ya da ortamların sıcaklığının düşürülmesi ya da düşük sıcaklıklarda tutulması işlemine soğutma, bu amaçla kullanılan aygıtlara da soğutucu

Polarılma

Eğer bir ışık demeti ya da başka herhangi bir ışınım türü belirli bir doğrultuda öbür doğrultulara oranla daha fazla titreşiyorsa, o ışınım ya da ışık

Proton

Atomlar, temel parçacık ya da atomaltı parçacık denen daha küçük parçacıklardan oluşur. Her atomun merkezinde artı yüklü, yoğun bir çekirdek ve bu çek

Radyoaktiflik

Radyoaktif maddeler, çevrelerine çok büyük bir hızla küçük parçacıklar ya da ışınlar salan maddelerdir. Bu maddelerden bazıları doğada bulunur, bazıla

Radyometrik Tarihlendirme

Radyometrik Tarihlendirme, çok eski zamanlardan kalma cisimlerin yaşını belirlemeye yarayan bir yöntemdir. En yaygın uygulanan radyometrik tarihlendir

Nötron

Bütün elementler atom denen çok küçük parçacıklardan oluşur ve her elementin atomu farklı bir yapıdadır. Bu ufacık atomların kendileri de çeşitli parç

Nükleer Enerji

Bir nükleer tepkimede, yani herhangi bir atom çekirdeğinde bazı değişikliklere yol açan bir tepkimede açığa çıkan enerjiye nükleer enerji ya da çekird

Parçacık Hızlandırıcıları

Parçacık Hızlandırıcıları, nükleer fizikte, atomların ve bunların içindeki temel parçacıkların nasıl davrandığını araştırmaya yarayan aygıtlardır. Bu

Makine

Makine dendiğinde genellikle çarklardan, dişlilerden, millerden ve daha birçok harek etli parçadan oluşan karmaşık bir düzenek düşünürüz. Oysa bir işi

Mekanik

Mekanik, cisimlerin itme ve çekme gibi kuvvetlerin etkisi altmdayken nasıl davrandıklarını araştıran fizik dalıdır. Bütün mühendisler tasarımlarında v

Mercek

Cisimlerin görüntüsünü oluşturmakta kullanılan, özel olarak biçimlendirilmiş cam ya da başka saydam madde parçalarına mercek denir. Optik aygıtların p

Merkezkaç Kuvvet

Bir ipin ucuna taş bağlayıp hızla çevirmeye başlayın; taş bir çember biçiminde dönecek ve ipi gergin tutacaktır. Sanki ip, taşı, dairesel yörüngesinde

Mikrodalga

Gamma ışınları, morötesi (ültraviyole) ışınlar, X ışınları, görünür ışık, radyo dalgaları hep birer elektromagnetik ışınım türüdür. Bunları birbirinde

Moment

Herhangi bir cisim üzerinde burulma ya da dönme etkisi yaratan kuvvete ya da kuvvetler sistemine moment denir. Moment, buru ya da tork “burmak” anlamı

Kuantum Kuramı

1900’de Alman bilim adamı Max Planck bir ısı kaynağının çevreye nasıl ısı yaydığını belirlemek üzere giriştiği çalışmalar sonucunda kuvantum kuramını

Kuvvet ve Hareket

Evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. Hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. Hareket halind

Kütle

Fizikte ve öbür bilim dallarında kütle, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür. Çoğu kez ağırlık ile kütle birbirine karıştırılır. Oysa bir cismin k

Laser

Laser, tek bir dalga boyunda ve renkte parlak ışık üreten bir alettir. Laserin verdiği ışık, genellikle yoğun, ince bir demet biçimindedir. Elektrik a

Lif Optiği

Lif Optiği, ışığın, optik lif denen çok ince cam telciklerden geçişini inceleyen fizik dalıdır.    Önünüzdeki bir duvara el feneriyle ışık t

Madde

Evrendeki her şey, uzayda yer kaplayan, bölünebilen, ağırlığı olan ve değişik biçimlerde algılanabilen maddelerden oluşur. Maddenin, katı, sıvı ve gaz

Magnetizma

Magnetizma ya da manyetizma sözcüğü mıknatısları ve magnetik alanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terimin kökeni, Türkiye'de Aydın yak

İvme

İvme, belirli bir yönde hareket etmekte olan bir cismin hızının belirli bir zaman aralığındaki değişim miktarıdır. Başka bir deyişle ivme, bir cismin

İyon

Her atomda belirli sayıda elektron vardır. Ama eğer atom bu elektronlardan bir ya da birkaçını kaybederse ya da dışardan bir ya da birkaç elektron alı

Katı

Maddenin üç temel hali vardır: Katı, sıvı ve gaz. Bütün maddeler bu üç halden birinde bulunur ve herhangi bir madde olağan koşullarda yalnızca o haliy

Kaynak (Yöntem)

Kaynak, benzer iki metali, cıvata ya da perçin gibi herhangi bir ek bağlama öğesi kullanmadan birleştirme yöntemine denir. Eskiden demirciler, metal p

Kılcallık

Bir küp şeker parçası, fincandaki çayın ya da bir başka sıvının yüzeyine değdirilirse, sıvının şekerin içine emilerek yukarı doğru yükseldiğini görürü

Konveksiyon

Bir sıvı ya da gazın hareketiyle ısının bir yerden bir yere taşınmasına konveksiyon (taşınım) denir. Sıvı ya da gazın bir bölümünün sıcaklığı öbür böl

Geçişme

Geçişme ya da osmoz olayı, suyun “yarı geçirgen zar” denen özel bir engeli aşarak, daha derişik olduğu ortamdan daha seyreltik olduğu ortama geçmesidi

Güç

Fizik bilimlerinde güç, bir etkenin iş yapma hızı ya da birim zamanda yapılan iş miktarı olarak tanımlanır. Bir iş yapılabilmesi için mutlaka enerjini

Güneş Enerjisi

Güneş’in yaydığı ısı, ışık ve bütün elektromagnetik ışınımlar tükenmez bir enerji kaynağıdır. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar çoktan tükendiğinde,

Doppler Etkisi

Yol kenarında dururken, bir otomobil kornasını çalarak yanınızdan geçip gittiğinde sesin giderek boğuklaştığını fark etmişsinizdir. Oysa sürücünün yan

Donma ve Erime

Sıvı ya da gaz halindeki bir maddenin ısı yitirerek katı hale geçmesine donma, katı haldeki bir maddenin çevresinden ısı alarak sıvı hale geçmesine de

Düşük Sıcaklıklar Fiziği

Oksijenin sıvılaşma sıcaklığı olan — 183°C ile mutlak sıfır noktası kabul edilen —273°C arasındaki çok düşük sıcaklıkların elde edilmesi, denetlenmes

Hız

Hız, en genel tanımıyla, hareketli bir cismin belirli bir zaman aralığında aldığı yolun uzunluğudur. Örneğin, hızı saatte 100 km olan bir otomobil hiç

Hologram

Bir odadaki eşyalara bakarken yerimizi biraz değiştirirsek gördüğümüz manzara da değişir. Örneğin bir noktadan baktığımızda masanın arkasında kaldığı

Isı

Isı, sıcak bir cisimden daha soğuk bir cisme aktarılan enerjidir. Daha bilimsel tanımıyla, bir cisimden öbürüne enerji aktarma sürecidir. Çünkü yakın

İletkenlik

Ateşin içinde duran bir maşanın sapı ısınır. Çünkü, çok sıcak olan ateşten maşanın ucundaki moleküllere aktarılan ısı enerjisi bu moleküllerin daha hı

Fosfor Işıma

Fosfor Işıma teriminin kaynağı karanlıkta ışıldayan beyaz fosfordur. Isı yaymaksızın ışık verme özelliği fosfordan başka maddelerde ve bazı canlılarda