Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Matematiksel Tanımlar

Matematiksel Tanımlar Kategorisine Ait Konular

Açı Nedir

Açı Nedir,İki düzlemin ya da iki doğrunun kesişimi.Düzlemde açı, bir doğru parçasının sabit bir nokta çevresinde dönme miktarının Ölçüsüdür

Matematikte Ağırlık

Matematikte Ağırlık, İstatistik verileri içinde, bazı sayıları öbürlerine oranla daha çok yeğleme durumunda kullanılan sayısal değer.

Algoritma

Algoritma, Sonlu sayıda işlemle anlatılmış karmaşık bir problemi çözmeye yarayan işlemler cetveli.

Analitik Geometri

Analitik Geometri, Geometri araştırmalarının, cebir yöntemleriyle uygulandığı matematik dalı (koordinatlar geometrisi de denir).

Aritmetik

Aritmetik, Matematiğin dalı. Aritmetiğin iki temel işlemi toplama ye çarpmadır. İki rakamı toplama işleminin sonucuna, "sayıların toplamı" denir.

Denklem

Denklem, İki niceliğin ya da ifadenin birbirine eşit olduğunu bildiren önerme. Söz gelimi, a = b denklemi

Dikdörtgen

Dikdörtgen, Bütün açıları dik olan dört kenarlı düzlem şekil. Dikdörtgen ayrıca, dik açılı, yani bütün açıları dik olan bir paralelkenar

Dizi

Dizi, Matematikte, terim denilen sayıların oluşturduğu sıralı küme. Dizi sonlu ya da sonsuz olabilir

Eksen

Eksen, Matematikte eksen teriminin birkaç anlamı vardır. Analitik geometride, uzunluğu boyunca bir koordinatın ölçüldüğü doğru çizgiye

Eğri

Eğri, Uzayda hareket eden bir noktanın geometrik yeri. Düzlemde bir eğri, kalemi kâğıttan kaldırmadan çizilen bir şekildir

Faktör

Faktör, Matematikte, verilen bir sayı ya da başka bir nicelik, bazen iki ya da daha çok sayının çarpımı olarak yazılır

Faktör çözümlemesi

Faktör çözümlemesi, Bir dizi yanıt değişkeninin daha az sayıdaki gözlemlenebilir faktöre

Faktöriyel

Faktöriyel, Matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayı. Faktöriyel, verilen sayının kendisinden

Fibonacci dizisi

Fibonacci dizisi, Her terimi kendisinden önceki iki terimin toplamından oluşan dizi. Adı, bulucusu Leonardo Fibonacci

Koordinat sistemleri (matematik)

Koordinat sistemleri (matematik), Bir noktanın konumunu bir sayı kümesiyle belirlemek için uygulanan yöntemleri topluca belirten terim.

Kosinüs

Kosinüs, Herhangi bir dik üçgende, 0 dar açısının kosinüsü, 0 açısına

Hesap

Hesap, Matematiğin dallarından biri. Hesap, uzunlukları, alanları ve hacimleri bulma, fonksiyon denilen değişken niceliklerin

Hiperbol

Hiperbol, Bir düzlemde, bu düzlemin iki değişmez noktasına, uzaklıkları arasındaki farkın

İkiterimli

İkiterimli, 2x + 3y ya da a + b gibi iki terimi olan matematiksel ifade. İki terimli (binom da denir), herhangi

İntegral hesap

İntegral hesap, Hesabın, bir fonksiyonun, nasıl değiştiğinin betimlenmesiyle bulunmasını

Yüzde Hesabı

Yüzdeler, kesirleri yazmanın bir başka yoludur. Bir sayı ile birlikte kullanılan “yüzde” sözcüğü, “ 100 eşit parçaya bölünen bir büyüklüğün o sayı ka

Olasılık Kuramı

Matematikte olasılık, herhangi bir şeyin gerçekleşme şansı, yani bir olaya hangi sıklıkla rastlanabileceğinin ya da bir olayın olabilirlik derecesinin

Ondalık Sayılar

“Ondalık’’ sözcüğü, “on tabanına dayalı” anlamına gelir. Sayıları yazmak için kullandığımız sistem de, on tabanına dayalı olan onlu sayı sistemidir. P

Kümeler Kuramı

Canlı ya da cansız varlıkların, küme denen topluluklar halinde belirtilmesi oldukça eski ve basit bir işlemdir. Ama bu uygulamayı bir kuram haline get

Logaritma

Sayıların üslü sayılar biçiminde yazılması yöntemi, ARİTMETİK maddesinin “Üsler ve Kökler” bölümünde anlatılmıştır. Örneğin 81 sayısını, olduğu gibi y

Karekök

Bir sayının karekökü, bu sayıyı veren iki eşit çarpandan biridir. Şöyle de söyleyebiliriz: Bir sayının karekökü, kendisiyle çarpımı yani karesi, karek

Kesirler

Kesirleri genellikle, bir bütünün parçaları olarak düşünürüz. Gerçekten de kesir sözcüğü, “kırma”, “parçalama” anlamındaki Arapça kesr sözcüğünden gel

İkili Sayı Sistemi

İkili sayı sistemi, yalnızca 0 ve 1 rakamlarını kullanır ve iki tabanına göre düzenlenmiştir. Bu sistemi, on tabanına göre düzenlenmiş olan onlu sayı