Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Din - İnanç

Din - İnanç Kategorisine Ait Konular

Din

Din, Kişinin kutsalla ilişkilerini betimleyen inanç ve dogmalar bütünü. Aslında din, tanımlanması ya da özetlenmesi zor olan

Kur'an

Kur'an, İslâm'ın kutsal kitabı. Hz. Muhammet'e Cebrail adlı melek aracılığı ile vahyolunan Kur'an, İslâm inancında "Kelamullah" (Tanrı sözü) olarak kabul edilir.

Hac

Hac, Dinlerin kutsal savdığı yerlerin, bu dinlerden kjşiler tarafından yılın belli aylarında ziyaret edilmesi

Halifelik

Halifelik, Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra,onun vekili olarak İslâm dininin başına geçen kişilerin aldıkları göreve verilen ad.

Hicret

Hicret, Hz. Muhammet'in Mekke'den Medine'ye göçü (622). Hz. Muhammet'in İslâm dinini yaymaya başladıktan sonra

Hıristiyanlık

Hıristiyanlık, Hz. İsa'nın kişiliğini, düşüncesini ve sözlerini ileten yazılar üstüne kurulmuş dinleri topluca belirten terim. İsa peygamberin kurduğu hıristiyanlık

Hindistan (din)

Hindistan (din), Hindistan'da coğrafyasında, etnik yapısında ve tarihinde olduğu gibi, dinler açısından da büyük bir canlılık gözlenir.

İslâm

İslâm, Hazreti Muhammet'in elçiliğiyle insanlığa duyurulmuş ve yayılmış din. Kur'an'ın bir ayetinde geçen İslâm sözcüğü.

Adventist

Adventist, Protestan mezhebi. William Miller (1782-1849) tarafından kurulan (1831'e d.) adventist mezhebinin üyeleri (adventistler)

Baal

Baal, Eski Kenan dinlerinde bereketli tanrı ya da tanrılara verilen ad

Bahailik

Bahailik, XIX. yy'da İran'da Bahaullah Mirza Hüseyin Ali Nuri'nin kurduğu mezhep. Çeşitli dinlere inananlar çevresinde yandaş bulan

Batınilik

BATINİLİK, İslam dininde Kuran ve hadislerin herkesçe kavranabilecek anlamlarının ardında iç (batın)

Bayramlar ve kutsal günler

BAYRAMLAR VE KUTSAL GÜNLER, Bayramlar önemli bir olayın kutlandığı, toplumsal bir sevincin yaşandığı özel gün ya da günlerdir.

Bektaşilik

BEKTAŞİLİK, adım 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’ya gelip yerleştiği sanılan Hacı Bektaş Veli’den alan bir tarikattır.

Yedi Uyurlar

Yedi Uyurlar, Hıristiyanlık’ta ve İslam’ da ünlü bir dinsel öyküdür. Eshab-ı Kehf (Mağara Arkadaşları) adıyla da tanınan öykü Hıristiyanlık’ın yeni ya

ALEVİLİK

Alevilik, halife Ali’ye bağlı olan mezheplerin ortak adıdır (bak. Alİ, Hz.). Başlangıçta, Hz. M uhammed’in ölümünden sonra halifeliğin Ali’nin hakkı

Uğur Taşı

İlkçağlardan bu yana pek çok kimse değerli taşlarda gizemli güçler bulunduğuna ve bunların sahiplerine şans getireceğine inanmıştır. Çoğu zaman belir

Tarikatlar

İslam dininde, tasavvuf düşüncesine bağlı olanların Tanrı’ya ulaşmak için seçtikleri manevi yola tarikat denir. Arapça’da “yol” anlamına gelen tarika

Tasavvuf

Tasavvuf, İslam Mistisizm’i olarak da nitelenebilir. Tasavvuf, dinin amacını Tanrı’ya ulaşma olarak gören düşünce ve inanç sistemi, aynı zamanda bir

Totem

Totem, bazı toplumlarda, bir insan ya da topluluk ile özel bir bağlantısı olduğuna inanılan hayvan ya da bitkilere.verilen addır. Bu özel bağlantı, a

Sünnilik

Sünnilik, İslam dininde Kuran'a ve Hz. Muhammed’in sünnetine (sözlerine, uygulamalarına) sıkı sıkıya bağlılığı savunan mezheplerin genel adıdır. Sünni

Şamanlık

Doğaüstü varlıklarla ilişki kurabilme yeteneğine ve hastalıkları iyileştirme gücüne sahip olduklanna inanılan din adamları (şamanlar) çevresinde oluşm

Şeytan

Değişik dinlerde farklı adlarla anılan şeytan genellikle kötü ruhların başı olarak düşünülür. Şeytan, hasım ya da iftiracı anlamındaki İbranice “aşata

Şiilik

Şiilik, İslam dininde Sünnilik’ten sonra en yaygın mezheptir. Şiilik siyasal bir akım olarak ortaya çıkmış, sonradan mezhep haline dönüşmüştür. 

Şinto Dini

Japonlar’ın ulusal dini olarak kabul edilen Şinto dini bütünüyle Japonya’ya özgü geleneksel bir inanç ve tapınma sistemidir. Şinto sözcüğü Japonca’da

Talmud

Talmud, Museviler’in Kutsal Kitap’ı olan Tevrat’tan sonra ikinci önemli kitaptır. İbranice’de “öğrenim” anlamına gelen Talmud, Yahudiler’in sözlü yasa

Tanrı

Tanrı, evreni yarattığı ve denetlediği düşünülen kutsal ve yüce varlıktır. Putperestler tanrı olarak kabul ettikleri putlara taptılar; onların dünya v

Taoculuk

Çin’de çok eski zamanlardan beri varlığını sürdüren üç büyük din vardır: Taoculuk, Konfüçyüsçülük ve Budacılık. Konfüçyüsçülük gibi Çin kökenli olan T

Sihler

Sihler, Hindistan’ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde yaşayan bir halktır. Bu halk, Lahor’da kast düzenine ve puta tapınma gibi Hindu geleneklerine karşı

Sinagog

Sinagog ya da öbür adıyla havra, Yahudiler’in ibadet etmek amacıyla toplandıkları yerdir. Sinagog,İbranice’de “toplantı evi” anlamına gelen Yunanca kö

Siyonizm

Siyonizm, Yahudiler’in bir yurdu olmasını öngören ve İsrail Devleti’nin kurulmasıyla sonuçlanan milliyetçi Yahudi hareketidir.Adını Eski Kudüs’teki Si

BUDA VE BUDACILIK

Dünyamızda yaklaşık her beş kişiden biri İÖ 6. yüzyılda yaşamış olan Buda’nın öğretisini izler.    “Buda” özel bir ad değildir; “Aydınlanmı

Peygamber

Peygamber, Tanrı’nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük olan peygamber, bildirim, haber anlamında peygam ile

Protestan Kilisesi

Protestan Kilisesi, Katolik ve Ortodoks kiliseleriyle birlikte Hıristiyanlık’ın üç ana kolundan biridir. 16. yüzyıla kadar Batı Avrupa’da tek egemen k

Reform

Reform, 16. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkileyen dinsel bir harekettir. Bu hareket Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşmasına karşı ge

Ortodoks Kilisesi

Ortodoks Kilisesi, Hıristiyan kiliselerinin üç önemli kolundan biridir. Her Ortodoks Kilisesi’nin kendi dili ve gelenekleri vardır, ama hepsi aynı ina

Osiris

İsis ve Osiris, Eski Mısırlılar'ın taptığı tanrılardandı. Yunan mitolojisini de etkileyen bu efsane kahramanlarına ilişkin öykülerin İÖ 4000-3000 aras

Papa

Papa, Katolik Kilisesi’nin önderi ve Vatikan Devleti’nin başkamdir. Katolikler, papayı Hz. İsa’nın dünyadaki temsilcisi sayar ve ahlak ile din konular

Masonluk

Masonluk, masonların inanç, gelenek ve örgütlerini belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Adını “duvarcı” anlamına gelen İngilizce mason sözcüğünden

Mevlevilik

Özünü Mevlana’nın düşüncelerinden alan Mevlevilik Anadolu’da doğmuş en eski tarikatlardandır.    Mevlana sağlığında kendisine bağlı olanları

Cennet Ve Cehennem

Tarihin başlangıcından beri toplumlar dinsel inanışlarında, Tanrı ve ruhların yaşadığını varsaydıkları bir “öbür dünya”ya yer vermişlerdir. Öte yand

Mistisizm

Mistisizm ya da gizemcilik, en genel anlamıyla, Tanrı ile ya da herhangi bir kutsal varlıkla içten ve kişisel bir bağ kurma arayışıdır. Mistikler, Tan

Misyonerlik

Misyonerlik, Hıristiyanlık’ı yaymak amacıyla yürütülen örgütlü çalışmalardır. Misyonerler, Hıristiyan dinini öğretir ve başka inançtaki insanlara bu d

Kutsal Kitap

Hıristiyanlık ’ın temel öğretilerini içeren Kutsal Kitap, Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak iki bölümden oluşur. Sözleşme, antlaşma anlamına gelen ahit sö

Lama

Tibet dilinde “en üstün" ya da “yüce" anlamına gelen lama sözcüğü Lamacı rahip ya da keşişlere verilen addır. Budacılık'ın bir kolu olan Lamacılık, Ti

Lût Gölü Ruloları

Lût Gölü Ruloları, Ürdün ile İsrail arasındaki Lût Gölü’nün kuzeybatı yakasındaki mağaralarda 20. yüzyılın ortalarında bulunmuş eski metinlerdir. Bu e

İskandinav Efsaneleri

Danimarka, İsveç, Norveç ve İzlanda gibi İskandinav ülkelerinde yaşayan halkların atalarının kuşaktan kuşağa aktardığı zengin bir öykü ve masal dağarc

İslamcılık

19. yüzyılın ortasında ortaya çıkan ve İslam dünyasını batı egemenliğinden ve geri kalmışlıktan kurtarmayı amaçlayan bir düşünce akımıdır.   

İslam Hukuku

İslam dininin temel kaynaklarından yola çıkarak oluşturulmuş hukuk sistemine verilen addır. Arapça’da fıkıh olarak anılır.    İslam h

Katolik Klisesi

Katolikler 615 milyonu bulan sayılarıyla Hıristiyan dünyasının en büyük grubudur. Dinsel önderleri Roma piskoposu yani papadır.    Yunanca k

Hanbeli Mezhebi

Hanbeli mezhebi dört sünni mezhepten biridir. Kurucusu Ahmed ibn Hanbel’dir (780-855). Hanbeli mezhebinin özelliği dinsel sorunların çözümünde yalnızc

Hanefi Mezhebi

Hanefi mezhebi dört sünni mezhepten biridir. Kurucusu imam-ı âzam (büyük imam) olarak anılan Ebu Hanife Numan bin Sabit’tir (699-767). Hanefi mez