Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Sanat ve Mimarlık

Sanat ve Mimarlık Kategorisine Ait Konular

Latin Amerika Sanat ve Mimarlık

Latin Amerika Sanat ve Mimarlık, Latin Amerika sanat ve mimarlığı terimi, Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'yı sömürgeleştiren

Amerika Birleşik Devletleri Sanat ve Mimarlık

Amerika Birleşik Devletleri Sanat ve Mimarlık, İlk sömürgelerin kurulmasından bu yana, Amerikan sanatında iki karşıt güç birlikte var olmuştur.

Avusturya Sanat ve Mimarlık

Avusturya Sanat ve Mimarlık, Avusturya; Habsburg sülalesinden Kutsal Roma-Germen İmparatoru Leopold I yönetimi sırasında

Barok sanat ve mimarlık

Barok sanat ve mimarlık, Geniş anlamda XVII. yy. başından XVIII. yy'ın ilk yarısına kadar Avrupa'da ve Latin Amerika'daki

Fransa sanat ve mimarlık

Fransa sanat ve mimarlık, Fransa'daki en eski sanat kalıntıları Cilalıtaş Devri'nden kalmadır. İ.Ö. V. yy. sonu ile İ.S. I. yy. arası Kelt kültürü döneminde

Hindistan sanat ve mimarlık

Hindistan sanat ve mimarlık, Hindistan'da sanat geleneği, dünyanın en eski, en zengin sanat geleneklerinden biridir

İngiliz sanatı ve mimarlığı

İngiliz sanatı ve mimarlığı, İngiliz sanatı ve mimarlığı, genellikle kıta Avrupa'sındaki gelişmenin etkisinde kalmış olmakla birlikte

İslâm Sanat ve mimarlık

İslâm Sanat ve mimarlık, VII. yy'dan başlayarak İslâm inancının benimsendiği ülkelerde ortaya konan sanat ve mimarlık yapıtlarını topluca belirten terim

Türk Mimarlığı

Mimarlık Türkler’in en eskiçağlardan beri uğraştığı sanatlardan biridir. Ortaya konan yapılar çok geniş bir alana yayıldığından çeşitli yerel özellik

Türk Resim ve Heykel Sanatı

Resim sanatı, ikiboyutlu bir yüzey üstüne uygulanan çizgi ve boyalarla estetik değerlerin yaratılması, bu yolla da duygu ve düşüncelerin iletilmesi d

Uzakdoğu Sanatı

Uzakdoğu Sanatı, denince Asya’nın doğusunda Çin, Japonya ve Kore sanatı akla gelir. Asya’nın bu ülkelerinde binlerce yıldır yapılagelen sayısız heykel

Tezhip

Tezhip, eski bir süsleme sanatıdır. Sözcük Arapça’da “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapılır. Daha

Tiyatro

Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yapıya denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen theatron'da

Tiyatro Sanatı

Tiyatro Sanatı, hareket ve sözle bir öyküyü canlandırma sanatıdır. Bir ya da daha çok oyuncunun tanrılarla ilgili öyküleri canlandırdıkları dinsel tö

Tiyatro ve Sinema Oyunculuğu

Tiyatro ve Sinema Oyunculuğu,bir öyküyü sahnede, perdede ya da ekranda söz ve hareketlerle canlandırma sanatıdır. Buna "rol yapmak” da denir. Aslında

Trajedi

Geniş anlamıyla trajedi, insanın çektiği acıları anlatan, mutsuz bir sonla ve çoğunlukla ölümle biten bir öykü ya da olaydır. Edebiyat terimi olarak i

Süsleme Sanatları

Süsleme Sanatları, bir eşyaya ya da yapıya daha güzel bir görünüm vermek, albeni kazandırmak, değerini artırmak amacına yönelik sanatların tümüne veri

Şiir Sanatı

Şiir Sanatı, dildeki anlam, ses ve ritim öğelerinden yararlanarak bir duygu, düşünce ya da olayı, yoğun ve sıra dışı anlatma sanatı olarak tanımlanabi

Sanat

Sanat, düş gücü, yaratıcılık ve yetenek gerektiren bir insan etkinliğidir. İnsanların çok eski zamanlardan beri duygularını, düşüncelerini ya da amaçl

Sinema

Sinema sanatı 20. yüzyılda gelişmiş, kendinden önce yaygınlık kazanmış bulunan resim, heykel, müzik, mimarlık gibi çeşitli sanat dallarına dayalı, büy

Resim Sanatı

Resim Sanatı, düşünce ve duyguların çizgiler ve renklerle yansıtıldığı bir sanat dalıdır. Gerçek ya da düş ürünü herhangi bir olay ya da öykü resmin k

Nakış

Nakış, kumaş üzerine pamuk, keten, ipek ya da metal iplik kullanarak iğneyle yapılan bir süsleme sanatıdır. Çok eski zamanlardan beri elle yapılan nak

Origami

Kâğıtları katlayarak kayık, gemi, uçak, tuzluk ya da çeşitli hayvan figürleri yaparken zamanın nasıl geçtiğini unuturuz. Bu zevkli uğraşın kökeni olan

Oyma Baskı

Çok eski zamanlardan beri ağaç ya da metal yüzeyleri çeşitli desenlerle süslemekte kullanılan oymacılık sanatı, desenlerin bu yüzeyler üzerine keskin

Palyaço

Palyaço, dikkat çekici özel makyajı, renkli giysileri ve yaptığı türlü maskaralıklarla sirklerde izleyicileri eğlendirmeye ve güldürmeye çalışır. Bu g

Pantomim

Pantomim, bir olayı, bir öyküyü ya da duygu ve düşünceleri dans ve müzik eşliğinde simgesel vücut hareketleri, mimik ve davranışlarla canlandırma sana

Makrame

Makrame, sicim ya da kalınca iplikleri geometrik desenler oluşturacak biçimde düğümleyerek dantel ya da saçak yapma sanatıdır. Karmaşık geometrik dese

Mim Sanatı

Mim Sanatı, sözsüz olarak, yalnızca yüz ifadeleri (mimik) ve vücut hareketleriyle (jest) gerçek bir olayı ya da bir öyküyü canlandırma sanatıdır. Fran

Minyatür

Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Ortaçağda Avrupa’da elyazması kitaplarda baş harfler kı

Kapitone İşi

Kapitone İşi, iki kat kumaşın arasına pamuk, yün, kauçuk gibi kalın ve yumuşak bir dolgu gereci konduktan sonra bunların birbirine dikilmesiyle gerçek

Katı'

Kâğıt ya da deriyi oyma sanatı olan katı’nın çok eski bir geçmişi vardır. Çin ve Japonya’da da varlığı bilinen bu sanatın İslam öncesi dönemde Herat’t

Konuşma Sanatı

“İnsanlar söyleşe söyleşe anlaşırlar” ya da ”İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar” sözünü sık sık kullanırız. Bundan da anlaşılacağı gibi konuşma, insanl

Gerçeküstücülük

Gerçeküstücülük ya da Sürrealizm 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında de

Grafik Sanatlar

Grafik Sanatlar, görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak izleyiciyi etkilemek, izleyiciye belirli bir bildiri iletmek amacıyla oluşturulmuş her

Güneydoğu Asya Sanatı

Asya’nın güneydoğusunda yer alan Birmanya, Tayland, Laos, Kampuçya, Vietnam, Malezya, Singapur, Endonezya ve Filipinler gibi ülkeler hem doğal yapı ve

Halk Dansları

Günümüz danslarının pek çoğu eski halk danslarından türetilmiştir. İlkel toplumların dansları uzun bir süre özgünlüklerini korumuş, bazıları zamanla y

Hat Sanatı

Hat sanatı denilince Arap harfleri çevresinde oluşturulmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat Arap harflerinin 6.-10. Yüzyıllar arasında geçirdiği

Heykel

Heykel, kilden, alçıdan, tahtadan, metalden, mermerden ya da taştan oyma, yontma, yoğurma, dövme gibi çeşitli yöntemlerle biçim verilerek yapılan yapı

Hint Sanatı

Hint sanatı olağanüstü çeşitliliği ile zengin ve köklü bir sanattır. Değişik dinler ve bunlara dayanan kültürler Hint sanatını zenginleştirir. Sanat H

İlkel Sanatlar

“İlkel sanat” terimi çok uzun bir zamandan beri batılı olmayan ya da kabile düzeyindeki halkların büyük çeşitlilik gösteren sanat ürünleri için kullan