Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Tarihsel Konular

Tarihsel Konular Kategorisine Ait Konular

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı, Murat I döneminde Osmanlı ordusunun asker gereksinmesini karşılamak için kurulmuş örgüt.

Adana direnişi

Adana direnişi; Mondoros Mütakeresi'nden sonra Anadolu'nun düşman işgali altındaki bölgelerinde ortaya çıkan ulusal direniş hareketlerinden biri

Akropolis

Akropolis, Eski Yunan kentlerinde, kentlerin yanıbaşındaki yüksekliklere verilen ad. Klasik dönem Yunanistan'ında her önemli yerleşme yerinin bir akropolisi

Ahilik

Ahilik, Anadolu'da XII. yy'dan başlayarak gelişen, temeli yardımlaşmaya ve topluluk düzenini korumaya dayanan örgüt. Ahilik

Alsace-Lorraine

Alsace-Lorraine, Fransa'nın doğusunda tarihsel bölge. 1648'e kadar Kutsal Roma İmparatorluğuna bağlı olan Alsace-Lorraine

Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'daki sivil ve askerî yetkililere Sivas Kongresi'nin toplanacağını bildirmek için gönderdiği genelgeye verilen ad

Agora

Agora, Eski Yunan'da, genellikle kentin ortasında ya da liman yakınında bulunan pazar yeri.

Alman Doğu Afrikası

Alman Doğu Afrikası, Afrika'da eski Alman sömürgesi. Ruanda'nın büyük bir kesimini, Burundi'yi, Tanzanya'yı ve Mozambik'in bir parçasını içeren Alman Doğu Afrikası

Eskiçağ'da Anadolu

Eskiçağ'da Anadolu, Türkiye'nin, Boğazlar ve Ege denizi kıyısından doğuya, Ermenistan Cumhuriyeti, İran ve Irak sınırlarına uzanan Asya'daki bölümüne verilen ad.

Anadolu Beylikleri

Anadolu Beylikleri, Selçuklu fetihlerinden sonra 1250-1358 arasında Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan beyliklere verilen ad.

Antep direnişi

Antep direnişi, Mondros Mütarekesinden sonra Türkiye'nin işgal altındaki yörelerinde gelişen direniş hareketlerinden biri.

Asakiri Mansurei Muhammediye

Asakiri Mansurei Muhammediye, 2.Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan (16 Haziran 1826) üç gün sonra yayınladığı fermanla kurduğu ordu

Asya Tarihi

Asya Tarihi ve uygarlığı bağımsız olarak gelişmiştir ve benzer uygarlık örnekleri geniş bir alana yayılan

Avrupa Tarihi

Avrupa Tarihi, Bir kıta olan Avrupa, öteki kıtaların tersine coğrafya açısından farklı bir birim oluşturmaz. Avrupa, aslında

Tarih Öncesi Avrupa

Tarih Öncesi Avrupa, Avrupa'nın Tarih Öncesi, geleneksel olarak, yazılı tarihin başlamasıyla sona eren

Ayan

Ayan, Osmanlı toplumunda yerel gücü önemli ölçüde ellerinde toplayan kişi ve aileleri belirten terim

Ayan Meclisi

Ayan Meclisi, Birinci Meşrutiyetle birlikte kurulan ve Mebusan Heyeti'yle birlikte Meclisi Umumi'yi oluşturan meclis

Baltacı

Baltacı, Osmanlı devletinde saray muhafız örgütü üyelerine verilen ad. Beş ocak (Eskisaray, Galata Sarayı

Balyos

Balyos, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Venedik Cumhuriyeti'nin İstanbul'da görevlendirdiği elçilere verilen ad

Berat

Berat, Osmanlı devletinde kişilere rütbe, nişan ve çeşitli ayrıcalıkları bildiren ve kazandıran ferman türü. Birçok çeşidi bulunan, nişan ya da nişan beratı da denen beratlar

Bostancı

Bostancı, Osmanlı İmparatorluğu'nda askerî sınıflardan biri. Devşirme acemi oğlanlarının bir süre yetiştirildikten sonra alındıkları bostancı ocaklarından

1848 Devrimleri

1848 Devrimleri, 1848'de Avrupa'da birbiri ardına patlak patlak veren bir dizi devrimi topluca belirten terim. 1848 Devrimleri'nin

Divanı Hümayun

Divanı Hümayun, İstanbul'un fethinden sonra ortaya çıkan ve Osmanlı devlet yönetiminde en yüksek karar organını oluşturan kurul

Dominyon

Dominyon, Eskiden Britanya İmparatorluğu'na ya da Commonwealth'e bağlı ülkeleri belirten terim

Enderun

Enderun, Osmanlı devlet düzeninde, devletin gereksindiği yüksek görevlilerin yetiştirildiği saray okulu

Erdel Sorunu

Erdel Sorunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki Erdel'de (Transilvanya) çeşitli dönemlerde ortaya çıkan olayları belirten tarih terimi

Ertuğrul Faciası

Ertuğrul Faciası Abdülhamit II'nin Japonya'ya gönderdiği elçiyi taşıyan Ertuğrul savaş gemisinin dönüşte batmasına verilen ad

12 Eylül Harekâtı

12 Eylül Harekâtı, Ülkenin içine düştüğü bunalıma son vermek amacıyla, 12 Eylül 1980'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve komuta zinciri içinde

6-7 Eylül Olayları

6-7 Eylül Olayları,1955'te İstanbul'da patlak veren yağma ve şiddet olayları. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak düzenlenen mitingler sırasında gerçekleşen 6-7 Eylül Olayları

Fetret Devri

Fetret Devri, Ankara Savaşı'ndan (1402) sonra Osmanlı devletinde başlayan ve onbir yıl süren karışıklık (fetret, Arapça "ara", "kargaşalık" anlamına gelir) dönemine verilen ad.

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi, Fransa'yı, özellikle orta sınıfın desteğiyle, mutlak bir monarşiden modern ve özgür bir topluma dönüştüren devrim hareketlerini topluca belirten terim

Balfour Bildirisi

Balfour Bildirisi, İngiliz hükümetinin, siyonist hareketi destekleyen bildirisi. İngiltere Dışişleri bakanı

Girit sorunu

Girit sorunu, Girit adasında Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmaların yol açtığı olayları belirten tarih terimi.

Büyük Din Ayrılığı

Büyük Din Ayrılığı, Hıristiyanlıkta Doğu (ortodoks) ve Batı (katolik) kiliselerinin birbirlerinden

Dreyfus olayı

Dreyfus olayı, Fransa'daki 894-1906 yılları arasında kamuoyunun bölünmesine yol açan hukuksal ve siyasal skandal.

Kuleli Olayı

Kuleli Olayı, Abdülmecit'e karşı düzenlenen, ama uygulamaya konmadan bastırılan suikast

Konfederasyon Devletleri

Konfederasyon Devletleri, ABD'de Ayrılık Savaşı sırasında Güney eyaletlerinin (Güneyliler)

Boston Çay Partisi

Boston Çay Partisi, Amerika'daki İngiliz sömürgelerinin İngiltere'ye karşı bağımsızlık hareketinin ilk eylemlerinden biri

Güney ve Güneydoğu cepheleri

Güney ve Güneydoğu cepheleri, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun güney ve güneydoğu sınırlarında (Suriye-Filistin ve Irak) İngilizlere karşı açtığı 2 cepheye verilen ortak ad.

Hareket Ordusu

Hareket Ordusu, 31 Mart Olayı'nı bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a gelen birliklere verilen ad.

Haseki

Haseki, Osmanlı sarayında padişahın köle kadınlar arasından "kadın" olarak seçtiği dördüne

Hatay Sorunu

Hatay Sorunu, Hatay Antlaşması'yla ve Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla sonuçlanan olayları belirten tarih terimi.

Helvetia Cumhuriyeti

Helvetia Cumhuriyeti, İsviçre'de, Fransız orduları tarafından işgal edilmesinden sonra

Hıdiv

Hıdiv, Osmanlı devletinde 8 Haziran 1867'den sonra Mısır genel valilerine verilen unvan. "Saltanat naibi" anlamına gelen hıdiv

Hattı hümayun

Hattı hümayun, Osmanlı padişahlarının önemli konularda bizzat yazdıkları ya da notlar

Hilafetin kaldırılması

Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulamaya koyduğu devrimlerden biri.

İçoğlanı

İçoğlanı, Osmanlı İmparatorluğu'nda saray hizmetine alınarak yetiştirilen gençlere verilen ad

Islahat hareketleri

Islahat hareketleri, Selim lll'ün devletin bütün kurumlarında gerçekleştirmek istediği reformlara topluca verilen ad

Islahat Fermanı

Islahat Fermanı, Osmanlı tarihinde "Tanzimat Dönemi" adı verilen dönemin ikinci evresini başlatan ferman

Hünkâr İskelesi Antlaşması

Hünkâr İskelesi Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 8 Temmuz 1833'te imzalanan antlaşma

Hollanda ayaklanması

Hollanda ayaklanması, XVI. yy. sonunda Felemenk'in kuzey eyaletlerinin (günümüzde Hollanda'nın kapladığı bölge)

İrredentismo

İrredentismo, İtalya'da 1866-1918 arasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun elinde kalmış "kurtarılmamış"

İrangate olayı

İrangate olayı, 1986'da, ABD hükümetinin Kongre'den habersiz olarak İran'a silah satışı yaptığının ve elde ettiği parayla

İltizam

İltizam, Osmanlı toprak düzeni içinde, devlet mülklerinin belirli süreler için kiralanması usulüne verilen ad.

Balıkesir Kongresi

Balıkesir Kongresi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında, Yunan işgaline karşı koymak

Bilecik görüşmesi

Bilecik görüşmesi, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara ve İstanbul hükümetleri temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden biri

Bolu ayaklanması

Bolu ayaklanması, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara hükümetine karşı patlak veren ayaklanmalardan biri.

Birinci ve İkinci Meşrutiyet

BİRİNCİ VE İKİNCİ MEŞRUTİYET, Hükümdarların mutlak yetkilerinin anayasa ve meclisle sınırlandırıldığı yönetim biçimine “meşrutiyet” denir.

Boğazlar Sorunu

BOĞAZLAR SORUNU, denince, dünyada birçok boğaz olmasına karşılık akla hemen Çanakkale ve İstanbul boğazlan gelir.

Yeniçeri Ocağı

Osmanlı Devleti’nin askeri örgütlenmesinde Yeniçeri Ocağı'nın önemli bir yeri vardı. Osmanlı ordusu eyaletlerden gelen tımarlı sipahilerle merkezdek

Türkçülük

Türkçülük, 19. yüzyılın ikinci yarısında bir grup Osmanlı aydınının temelini attığı, II. Meşrutiyet döneminde ise hem düşünsel, hem de siyasal alanda

Tarım Tarihi

Dünyanın en büyük iş alanı tarımdır. İnsanlar yiyeceklerinin neredeyse tümünü, giysilerinin de çoğu hammaddesini tarımdan sağlarlar. Çağlar boyunca in

Tarih Öncesi Aletler

İnsanların yazıyı bulup yaşadıkları olayları yazmaya başlamalarından önceki döneme “tarih öncesi” diyoruz. Tarih öncesinden günümüze kalan ve o döne

Tarih Öncesi Yaşam

Tarih Öncesi Yaşam, yeryüzünde daha insanlar ortaya çıkmadan önce var olan hayvan ve bitkilerden oluşur. İlk insanların yaşam aya başlamasından bu y

Taş Devri

Tarih öncesi insanları, maden işlemeyi öğrenmeden on binlerce yıl önce çakmak taşından ve başka taşlardan keskin kenarlı, sivri uçlu aletler ve silahl

Tımar

Tımar, Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak düzeninin temelini oluşturan sistemdir. Bu sistem en geniş biçimde uygulandığı 15.-16. yüzyıllarda askeri gücü

Tuğra

Tuğra, eski Türk devletlerinde hükümdarların özel biçimdeki mühürlerine verilen addı. Tuğranın Oğuzlar’a kadar uzanan bir geçmişi olduğu söylenirse de

Tulumbacılar

Tulumbacılar, Osmanlı döneminde İstanbul’da yangın söndürme işinde çalışırlardı. Tulumba 17. yüzyılda yalnızca gemilere dolan suyu boşaltmak için kull

Tunç Çağı

Tunç Çağı, insanoğlunun kültürel gelişimi içinde bakırı kullanmayı, daha sonra da tunçtan silah ve alet yapmayı öğrendiği bir zaman dilimidir. Taş Dev

Şeyh Said Ayaklanması

Şeyh Said Ayaklanması (1925), Doğu Anadolu’da gerçekleşen büyük bir ayaklanmadır. Şeyh Said (1865-1925) adlı bir Nakşibendi şeyhinin önderlik ettiği a

Tanzimat

Tanzimat, Osmanlı tarihinde, batılılaşma yolunda köklü değişmelerin yaşandığı dönemin adıdır. Tanzimat dönemi 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ila

Sanayi Devrimi

200 yıl kadar önce, makineli üretime dayanan sanayi zanaatçıların el sanatlarına dayanan üretiminin yerine geçmeye başladı. Sanayi Devrimi adı verilen

BUZUL ÇAĞI

Dünya’nın ikliminin bugünkünden çok daha soğuk olduğu ve engin bir buz örtüsünün karaların büyük bir bölümünü kapladığı döneme buzul çağı denir. Daha

Romus ve Romulus

Yaygın bir Roma efsanesine göre Romulus Roma’nın kurucusu, Romus ise ikiz kardeşidir. Eski İtalyan kentlerinden Alba Longa’nın Numitor adında bir kral

Nazizim

Nazizim ya da Nasyonal Sosyalizm, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da, İtalya’da gelişen faşizmle eşzamanlı olarak ortaya çıkan, diktatör Adolf Hitl

Nizam-ı Cedid

Nizam-ı Cedid, Osmanlı Devleti’nde III. Selim döneminde (1789-1807) girişilen yenileşme hareketinin adıdır. Yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid as

Orta Çağ

Tarih, kesin dönemlere ayrılmayan uzun ve sürekli bir öykü gibidir. Ama tarihçiler çalışmalarını kolaylaştırmak için dönemlerin belirli özelliklerini

Celali Ayaklanmaları

16. ve 17. yüzyıllarda, Anadolu’da toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasından kaynaklanan ayaklanmalardır.    Celali adı, 1519’da Yavuz S

Lale Devri

(1718-1730). Osmanlı tarihinde batılılaşma yönünde ilk adımların atıldığı Lale Devri adını dönemin yaşam biçimini simgeleyen lale çiçeğinden almıştır.

Mağara İnsanları

Mağara İnsanları, binlerce yıl önce mağaralarda barınmış olan tarihöncesi insanlarıdır. Tarihöncesinde yaşayan insanların tümü mağara insanı değildi.

Mağara Sanatı

Dünyanın bilinen en eski resimleri, Batı Avrupa’da tarihöncesi dönemlerden kalma mağaraların duvarlarına ve tavanlarına çizilmiş mamut, bizon, at, boğ

Kapitülasyon

Kapitülasyon denince aklımıza hemen Osmanlı Devleti’nin 1536’dan başlayarak Avrupa ülkelerine tanıdığı ticaret ayrıcalıkları gelir. Oysa ilkçağ ve ort

Kara Kuvvetleri

Kara kuvvetlerinin başlıca görevi bir düşman saldırısına karşı, hava ve deniz kuvvetleriyle işbirliği içinde ülkeyi savunmaktır. Kara kuvvetlerinden b

Kavimler Göçü

4.-5. yüzyıllarda Avrupa’da birçok kavmin yer değiştirmesine, bugünkü Avrupa’daki ulusal devletlerin temellerinin atılmasına yol açan Kavimler Göçü, R

Keşifler

Çağlar boyunca yeni ve değişik yerler bulmak amacıyla heyecanlı ve tehlikeli yolculuklara çıkan insanlar bu serüvenlere çeşitli nedenlerle atılmışlard

Demir Çağı

Demir Çağı, insanlık tarihinin ilkçağlarında, hayvanları öldürmek için kullanılan keskin bıçakların, ağaç kesmeye yarayan baltaların ve savaş aracı

Giyom Tel

Giyom Tel, ünlü bir İsviçre halk öyküsüdür. İsviçre halkının Avusturya’nın egemenliğinden kurtulmak için verdiği, yüzyıllar süren zorlu mücadele birço

Gladyatör

Gladyatör, Eski Roma’da amfitiyatro denen halka açık gösteri yerlerinde birbirleriyle ya da yırtıcı hayvanlarla ölüm kalım dövüşü yapan profesyonel dö

Ege Sorunu

Ege Denizi ve Ege Adaları konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında birtakım anlaşmazlıklar vardır. Ege Adaları’ mn silahlandırılması ya da askeri dur

Ekim Devrimi

1917’de, 1. Dünya Savaşı sırasında Rusya’da gerçekleşen devrimin adıdır. Ekim Devrimi’yle dünyadaki ilk sosyalist yönetim işbaşına gelmiştir.  &

Endülüs Emevileri

(756-1031), İslam egemenliğini İspanya’ya yayan Arap hanedanıdır. Eski Yunan kültürünün Avrupa’ya aktarılmasında önemli rol oynamışlardır.  &nb

Havacılık Tarihi

Kuşlara özenen ve ilgiyle izleyen insanlar eskiçağdan beri uçabilmeyi istediler. Bu çağda her toplulukta uçmaya ilişkin efsaneler vardı. Uçmayı gerçek

İlkel Dinler

“İlkel” sözcüğü, çoğu zaman “basit” hatta “kaba saba” anlamında kullanılırsa da aslında ilk ya da eski anlamına gelir. İlkel dinler dendiğinde de söz

Erzurum Ve Sivas Kongreleri

Erzurum Ve Sivas Kongreleri, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in Anadolu’da başlayan yerel direniş hareketlerini tek bir örgüt içinde bi

Eski Tanrılar

Eski uygarlıkların çoğunda insanlar birden çok tanrıya inanırlar, açıklayamadıkları her şeyi tanrılardan bilirlerdi. Bu çoktanrılı dinleri inananlara

Eski Uygarlıklar

Çağlar boyunca insanlar doğayı denetim altına alabilmek ve daha iyi bir yaşam sürmek için bir araya gelerek çeşitli işler yaptılar. Bu süreç içinde t