Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Kimyasal Terimler

Kimyasal Terimler Kategorisine Ait Konular

Aerosol

Aerosol, Bir sıvının, bir çözeltinin ya da katının parçacıklarının, havada ya da bir gaz içinde dağılıp asılı kalması. Duman, sis ve pus birer aerosoldur.

Agar-Agar

Agar-Agar, Gelidlum gibi kızılsuyosunlarından çıkarılan madde. Özellikle Uzakdoğu'da

Aktinyum

Aktinyum, Radyoaktif metallerden kimyasal element. Aktinitler dizisinin ilk üyesi olan aktinyumun simgesi

Aktinitler

Aktinitler, Periyodik tablonun III B grubunda aktinyumu izleyen 14 kimyasal elemente topluca verilen ad

Aktinomiset

Aktinomiset, İpliksi mikroorganizma. Bakterilere yakın olan aktinomisetler

Akrilonitril

Akrilonitril, Kaynama noktası 77 °C olan, renksiz, yanıcı ve zehirli sıvı. Kimyasal formülü CH2CH CN olan akrilonitril

Akik

Akik, Çok sert, kısmen saydam kalsiduan çeşidi. Uzun süre kuyumculukta kullanılmış olan akik, çeşitli renklerde olur

Alaşım

Alaşım, Bir metale başka birçok metal ya da ametal katılarak elde edilen metalürji ürünü. En çok tanınan alaşımlar

Alken

Alken, Karbon-karbon çift bağını içeren organik bileşikler grubundan herhangi biri. Alken molekülleri

Alkin

Alkin, Alkenlere benzeyen, ama karbon atomları arasında üçlü bağ taşıyan organik bileşiklerin genel adı. Genel formülleri C/nH/2n-/2 olan alkinlerin

Alkol

Alkol, Alkol adı verilen maddeler yüzlerce organik bileşiği kapsarsa da en çok bilinen alkol, alkollü içeceklerde bulunan bitki alkolü ya da etanoldur

Altın Elementi

Altın Elementi, Atom sayısı 79, simgesi Au (Latince aurumdan) atom ağırlığı 196,197 olan kimyasal element.

Alüminyum Elementi

Alüminyum Elementi, Alüminyum yer kabuğunda en yaygın elementlerden biridir; feldispatlarda, killerde ve yaprak-kayaçlarda (şist) bulunur.

Alümin

Alümin, Alüminyum oksit (Al/2O/3) ya da alüminyum hidroksit (Al[OH]/3). Sanayide alüminyum üretiminde kullanılan alümin

Alkil Grubu

Alkil Grubu, Organik kimyasal bileşiklerin moleküllerinde bulunan yapısal grup. Alkil grubu

Alkanlar

Alkanlar, Bitişik karbon atomları arasında tek bağ içeren, açık zincirli alifatik hidrokarbonlar sınıfı.

Alkaloyit

Alkaloyit, Bitki kökenli, alkali (baz) özelliği taşıyan azotlu doğal ürünler. Alkaloyitlerin bazıları basit ve tek halkalı, ama çoğu karmaşık ve çok halkalı aminlerdir.

Alkali Metaller

Alkali Metaller, Periyodik cetvelde 1A grubunda yer alan elementler. Sezyum, fransiyum, lityum, potasyum, rubidyum ve sodyumdan oluşan alkali metaller

Alkali Metaller

Alkali, Alkali metallerin hidroksitleri ile amonyum hidroksidin genel adı. Kimyada, genellikle güçlü, temel bileşiklerin tümüne "alkali" adı verilir.

Alizarin

Alizarin, Güney Hindistan ve Sri Lanka'da yetiştirilen kökboyası bitkisinin köklerinden elde ecfilen doğal boyanın en önemli bileşeni.

Alçıtaşı

Alçıtaşı, Doğal hidratlı, kalsiyum sülfat. En yaygın sülfat minerali olan alçıtaşının formülü CaS0/4 2H2/0'dur.

Aldehit

Aldehit, Etil alkolün hidrojenini giderme işlemi sırasında oluşan uçucu sıvı. Aldehit (ya da asetaldehit, etanal) bir oksijen atomunun çift bağla

Albümin

Albümin, Yumurta akında, sütte, kan serumunda bulunan beyazımsı akışkan madde. Albümin, suda ve yarı doymuş tuz çözeltilerinde çözünen bir proteindir.

Amerikyum

Amerikyum, Periyodik çizelgenin aktinitler dizisinde yer alan radyoaktif element. Uranyumdan ağır bir element olan amerikyumun simgesi

Ametist

Ametist, Kuvarsın saydam ve mor çeşidi. Mor yakut da denen ametistin renginin ortaya çıkışının demirin, manganezin ya da hidrokarbonların saflığının bozulmasıyla olduğu düşünülmektedir.

Amfibol

Amfibol, Kaya biçiminde silikat minerallerinin içindeki önemli bir grubun genel adı. Atomlarının özel bir düzenlenişiyle ve görsel, fiziksel, kimyasal açılardan benzerlikleriyle nitelenen

Amfoter

Amfoter, Kimyada bir maddenin, hem asit, hem de baz çözeltilerle tepkimeye girebilme özelliği.

Amin

Amin, Genel formülü NH/3n R/n olan organik bileşiklerin genel adı. Yaşayan organizmaların büyük bir çoğunluğunda, proteinlerin oluşmasında çok önemli rol oynayan aminlerin

Amit

Amit, Genel formülü RCONH/2 olan organik bileşiklerin genel adı. Genellikle doğada bulunan amitler

Amonyak

Amonyak, Azotun en önemli bileşiklerinden biri. Formülü NH3 olan amonyak, kokusuz ve zehirleyici bir gazdır

Analitik Kimya

Analitik Kimya, Kimyanın temel olarak maddelerin kimyasal içeriğini belirlemekle ilgili dalı. Analitik kimya

Andaluzit

Andaluzit, Buji porseleni ve öbür ısıya dayanıklı ürünlerin yapımında kullanılan alüminyum silikat (AI/2 SiO/5). Ortorombik sistemde yer alan andaluzit

Anglezit

Anglezit, Doğal kurşun sülfat (PbS0/4). Prizmamsı levha biçiminde ya da piramit biçiminde billurlar oluşturan (ortorombik sistem) anglezitin rengi beyazdan

Anhidrit

Anhidrit, Bir asit ya da bazdan su ya da su elementlerinin ayırtmasıyla oluşturulan bileşiklerin genel adı. Asit anhidritleri genellikle ametal

Anhidrit

Anhidrit, Kimyasal bileşiminde su bulunmayan doğal kalsiyum sülfat (CaSSO/4). Anhidrit, genellikle kübik biçimde dilimlenebilen beyaz kütleler

Anilin

Anilin, Arı haldeyken renksiz ve kendine özgü bir kokusu olan yağlı, zehirli sıvı. Formülü C/6H/5NH/2 olan, 184-186 C'ta kaynayan, -6 C'ta katılaşan anilin

Anotlama

Anotlama, Bir metalin (genellikle alüminyum) yüzeyinin,elektrolizle yükseltgeme yoluyla bir kaplamaya dönüştürülmesi işlemi. Anotlama

Antifiriz

Antifiriz, İçine konduğu sıvının donma noktasını aşağı çeken madde. Antifriz, soğutma sıvısını soğuk havalarda donmaya

Apatit

Apatit, Çok yaygın bir biçimde bulunan doğal kalsiyum fosfat. Formülü Ca5(P0/4)/3 (F,CI,0H) olan apatit

Antimon

Antimon, Periyodik çizgelgenin VA grubunda yer alan kimyasal element. Gümüş beyazı renkli, kırılgan bir metal olan antimonun

Aragonit

Aragonit, İki kalsiyum karbonat (CaCo/3) mineralinden (öbürü kalsit) daha az bulunanı ve kararlı olanı. Yüzeye yakın bulunan aragonit

Argiroz

Argiroz, Doğal gümüş sülfür. Simgesi Ag/2S olan argiroz (arjantit, argıritde denir), gümüş

Argon

Argon, Periyodik çizelgenin 0 grubundaki soy gazların üçüncüsü. Simgesi Ar, atom sayısı 18, atom ağırlığı 39,948 olan argon

Aromatik bileşikler

Aromatik bileşikler, Organik bileşiklerin önemli gruplarından biri. Aromatik bileşikler kapalı bir halka oluşturmak için bağlanmış

Arsenik

Arsenik, Periyodik çizelgenin VA grubunda yer alan kimyasal element. Simgesi As, atom sayısı 33, atom ağırlığı 74,9216 olan arsenik

Arsenikli mineraller

mineraller, Genellikle arsenik filizlerinin yükseltgenme ürünleri olarak görünen arsenik ve oksijen bileşimleri. Arsenikli mineraller

Arsenopirit

Arsenopirit, Bir demir-arsenik sülfür minerali (FeAsS). Arseniğin en yaygın ve en bol bulunan filizi olan arsenopiritte

Asbest

Asbest, Lifli yapıda bulunan bazı inorganik maddelere verilen ad. Bu gibi lifler işlenerek, ateşe, ısıya ve korozyona dayanıklı çeşitli maddelere dönüştürülebilir

Asetaldehit

Asetaldehit, Aldehitler grubundan bileşik. Formülü CH/3 CHO olan asetaldehit (efanal da denir), renksiz, meyvemsi kokulu bir sıvıdır

Asetat

Asetat, Asetik asitten (CH/3 COOH) elde edilen tuz ya da ester. Sodyum asetat (CH/3 COONa) gibi tuzlar, asetik asitin bazlarla tepkimeye girmesinden

Asetilen

Asetilen, Özel bir kokusu olan, renksiz ve yanıcı gaz. Formülü C/2 H/2 olan asetilen

Asetil grubu

Asetil grubu, Organik kimyada CH/3CO formülüyle tanımlanan değerli kök. Adı asetik asitten asetik asitte bir asetil grubu

Aseton

Aseton, Formülü CH/3 COCH/3 olan bileşik. Kokulu, renksiz, yanıcı bir sıvı olan aseton (propanon, dimetilketon da denir)

Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar, Kimyasal maddeler üç temel sınıfta toplanır: Asitler, bazlar, tuzlar (tuzlar, asitler ile bazlar arasındaki tepkimeleri sonucunda ortaya çıkarlar).

Astatin

Astatin, Periyodik çizelgede VII A grubunda yer alan radyoaktif kimyasal element. Halojenlerin beşinci ve sonuncusu olan astatinin simgesi

Ayrışma

Ayrışma, Tek bir maddenin daha küçük iki parçaya ayrıldığı işlem. Kimyasal anlamda, ayrışma, bir maddenin iki yeni maddeye

Azot

Azot, Atom sayısı 7, atom ağırlığı 14,01, simgesi "N"olan kimyasal element

Azurit

Azurit, Mavi renkli doğal bakır karbonat. Formülü Cu/3 (C0/3)/3(0H)/2 olan azuritin

Bakır

Bakır, Periyodik çizelgenin IB grubunun başında yer alan kimyasal element. Simgesi Cu, atom sayısı 29, atom ağırlığı 63,546 olan bakır

Barbitüratlar

Barbitüratlar, Yatıştırıcı ve uyku verici olarak kullanılan barbitürik asit (C/4 H/4 N/2 O/3) türevlerini belirten terim. Barbitüratlar

Barit

Barit, Doğal baryum sülfat (BaS0/4). Baryumun en yaygın minerali olan barit, camsı

Baryum

Baryum, Kalsiyuma benzeyen toprak alkali metal. Gümüşümsü,yumuşak bir metal olan, periyodik

Belirteç

Belirteç, Yerleştirildiği kimyasal ortamın asit ya da baz oluşuna göre renk değiştiren ve yapısı değişen kimyasal maddelerin ortak adı

Benzaldehit

Benzaldehit, Formülü C/6H/5CHO olan aldehit. Bekledikçe rengi sararan berrak bir sıvı olan benzaldehit

Benzen

Benzen, Formülü C/6H/6 olan hidrokarbon. Berrak, renksiz, suda çözülmeyen yanıcı bir sıvı olan benzenin

Beril

Beril, Doğal berilyum ve alüminyum silikat. Formülü Be/3 Al/2 Si/6 0/18 olan beril, ender bulunan elementlerden berilyumun temel filizidir

Berilyum

Berilyum, Periyodik çizelgenin MA grubunda yeralan kimyasal element. Toprak alkali metallerden biri olan berilyumun simgesi

Berkelyum

Berkelyum, Periyodik çizelgenin III B grubunda yeralan kimyasal element. Simgesi Bk. olan berkelyumun atom sayısı

Bileşik

Bileşik, İki ya da daha çok elementin kimyasal bağlarla birleştiği maddeleri belirten kimya terimi. Bileşikler

Bizmut

Bizmut, Periyodik çizelgede arsenikle birlikte VA grubunda yer alan kimyasal element. Simgesi Bi, atom sayısı 83, atom ağırlığı yaklaşık 209 olan bizmut

Boksit

Boksit, Alüminyumun başlıca filizi. Özellikle hidratlı alümin ve demir oksidin farklı oranlarda karışımlarından oluşan boksit

Asetilkolin

Asetilkolin, Özerk sinir sisteminde elektrik uyarılarının, bir sinir hücresinden öbürüne iletilmesini sağlayan

Bor

Bor, Periyodik çizelgenin III A grubunda yer alan kimyasal element. Simgesi B, atom sayısı 5, atom ağırlığı 10,811 olan bor

Brom

Brom, Periyodik çizelgede Vlla grubunda (halojenler) yer alan kimyasal element.Simgesi Br,atom sayısı 35,atom ağırlığı 79,904 olan brom

Derişim

Derişim, Bir cismin, birim hacim çözeltide çözünmüş kitlesi. Bir çözeltinin derişimi, o çözeltiyi oluşturan maddelerin

Dış beslek organizmalar

Dış beslek organizmalar, Karbonhidrat ve protein gibi organik besin moleküllerini başka organizmalardan hazır olarak aktaran organizmaları belirten terim

Dien

Dien, İki dizi halinde karbon-karbon çift bağı bulunan organik bileşik sınıfı. Diende (alkadien de denir) çift bağlar bir ya da daha çok CH/2

Disprosyum

Disprosyum, Periyodik çözelgenin IIIB grubunda yer alan kimyasal element. Simgesi Dy, atom sayısı 66, atom ağırlığı 162,50 olan disprosyum

Diyastaz

Diyastaz, Nişastayı sindiren amilaz ile, maltı sindiren maltazın karışımından oluşan, çözünebilir enzim

Dolomit

Dolomit, Dolominin [CaMg(C0/3)/2] bileşiminde yer alan kalsiyum ve magnezyum çift karbonatı. Dolomit

Döteryum

Döteryum, Hidrojenin kararlı, radyoaktif olmayan izotopu. Simgesi D (ya da²H), atom ağırlığı 2,014 olan döteryumun

Erbiyum

Erbiyum, Ender topraklar dizisinden kimyasal element. Simgesi Er, atom sayısı 68, atom ağırlığı 167,26 olan erbiyum

Etan

Etan, Renksiz, kokusuz gaz. Formülü CH/3 CH/3 olan etan, doğal gazın önemli

Etil alkol

Etil alkol, Formülü CH/3 CH/2 OH olan bileşik. Renksiz, kolay parlayan

Etilen

Etilen, Renksiz, tutuşabilir gaz. Formülü CH/2 =CH/2 olan etilen (ya da eten), alkenlerin ilk örneği

Etil grubu

Etil grubu, Formülü C/2 H/5 olan bir değerli kök. Etil grubu, alkol, etil eter,etil asetat

Eter

Eter, Bir oksijen atomunun iki organik kökle bağlandığı (R-O-R) organik bileşik sınıfı. Eter organik

Ester

Ester, Bir alkolün bir asit,asit anhidrit ya da asit klorürle tepkimesinden oluşan organik bileşiklerin genel adı

Eşdeğer ağırlık

Eşdeğer ağırlık, Elektrolizde Avagadro sayısında (bir mol) elektron üreten ya da tepkimeye giren madde miktarı

Elektroforez

Elektroforez, Bir çözeltide asılı taneciklerin, elektrik alanı etkisiyle ayrılması. Arne Tiselius tarafından geliştirilmiş olan elektroforezden

Elektroliz

Elektroliz, Elektrolit adı verilen çözeltilerin içinden elektrot akımı geçirilmesiyle ayrıştırılması. Elektrolitler

Faz ve faz dengesi

Faz ve faz dengesi, Kimyada, maddenin tanınabilir ve fiziksel olarak ayrılabilir her durumunu gaz (sıvı ve katı) belirten terim

Feldispatımsı

Feldispatımsı, Alkali elementler olan sodyum ve potasyum yönünden nispeten zengin, silis SiO2 yönündense nispeten yoksul kayaçların tipik özelliği

Fenil

Fenil, Benzenden (C6H6) türeyen bir değerli kök. Formülü C6H5 olan fenil

Fenobarbital

Fenobarbital, Barbitürik asit türevlerinden fenilbarbitürik asidin yaygın adı. Uyku verici, yatıştırıcı ve çırpınma giderici

Fenol

Fenol, Benzenin hidroksilli türevi. İlk olarak madenkömürü katranında bulunan (1834) ve uzun süre madenkömürü katranının yan ürünü olarak elde edilen fenol (fenik asit, hidroksibenzen de denir),

Fluor

Fluor, Periyodik çizelgenin halojenler (VIIA grubunda) grubunda yer alan element

Flüorışı ve fosforışı

Flüorışı ve fosforışı, "Fotogazışı" denilen olayların en iyi bilinen iki örneği. Her iki olayda da madde, aldığı ışımaları soğurup yayınlar

Formaldehit

Formaldehit, Aldehitler sınıfının en basit üyesi olan organik bileşik. Formülü HCHO olan formaldehit

Formik asit

Formik asit, Tek bir karbon atomu içeren karboksilli asit. Karboksilli asitlerin en basiti olan formik asit

Fosfor

Fosfor, Periyodik çizelgenin VB sütununda yeralan ametal. Simgesi Patom sayısı 15, atom ağırlığı 30,975, simgesi P olan fosfor

Franklinit

Franklinit, Karmaşık doğal çinko ve demir manganez oksidi.

Fotokimyasal tepkimeler

Fotokimyasal tepkimeler, Tepkiyen maddeler uygun ışık ışınımlarının etkisine bırakıldığında başlayan ya da hızlanan tepkimeler.

Fransiyum

Fransiyum, Periyodik çizelgenin 1 A sütunundaki alkali metaller arasında yer alan radyoaktif kimyasal element

Freon

Freon, Fluor ve klor içeren bir dizi hidrokarbona verilen genel ad. Metan ve etana yakın olan

Galyum

Galyum, Periyodik çizelgenin III A grubunda yer alan kimyasal element. Simgesi Ga olan galyumun

Garnierit

Garnierit, Hidratlı nikel ve magnezyum silikat. Nikelin önemli filizlerinden olan garnieritin

Gadolinyum

Gadolinyum, Periyodik çizelgenin III B sütununda (ender topraklar) yer alan kimyasal element

Glikoliz

Glikoliz, Glikozun parçalanması anlamına gelen, solunum sırasında gerçekleşen biyokimyasal

Glikojen

Glikojen, Karbonhidratların polisakaritler grubundan doğal organik bileşik. Her glikojen molekülü

Glikoz

Glikoz, Karbonhidratların monosakarit grubundan, yalın şeker türü. Glikoz

Germanyum

Germanyum, Periyodik çizelgenin IVA sütununda yeralan kimyasal element. Simgesi Ce, atom sayısı 32 atom ağırlığı

Goethit

Goethit, Hidratlı doğal demir oksit. Formüllü FeO(OH) olan goethitin rengi sarımsı

Gliserol

Gliserol, Propantiriol -1,2,3'ün yaygın adı. Eczacılıkta kullanılan biçimine tıbbi gliserin adı verilen

Kimyasal tepkime

Kimyasal tepkime, Tepkime, kimya biliminin özüdür. Bütün kimyasal tepkimeler

Kimyasal terimleme

Kimyasal terimleme, Bilinen kimyasal bileşiklerin sayısı 4 milyondan çoktur; üstelik bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Kimyasal bağ

Kimyasal bağ, Ayrı atomların, elektron paylaşımı ya da aktarımı yoluyla bir molekül oluşturmak için bir araya gelmesi

Kimyasal bileşik

Kimyasal bileşik, İki ya da daha çok elementin kimyasal bağlarla birleşerek oluşturduğu madde. Kimyasal bileşik

Kimyasal bileşim yasaları

Kimyasal bileşim yasaları, XIX. yy. başlarında ortaya konan, kimyada nicel ölçümlemenin ilk kez kullanılmasının sonuçlarından biri olan yasalar.

Kimyasal enerji

Kimyasal enerji, Kimyasal tepkimeler, genellikle, ısı ya da ışık soğurulması ya da yayılması biçiminde gözlemlenen enerji

Kimyasal kinetik ve denge

Kimyasal kinetik ve denge, Bir kimyasal tepkimenin yararlı bir ürün oluşturmak için sürme derecesi ve bu dönüşümün tamamlanması

Kimyasal simge

Kimyasal simge, Kimyasal adların, tepkimelerin ve süreçlerin yer almasını basitleştirmek için kimyacılar tarafından geliştirilen özel simgeler sistemi

Klor

Klor, Boğucu kokulu, yeşilimsi sarı renkli gaz. Periyodik çizelgenin VIIA grubunda öbür halojenlerle birlikte yeralan klorun simgesi Cl

Kobalt

Kobalt, Periyodik çizelgenin VIII. grubunda yeralan kimyasal element. Geçiş elementlerinden olan kobaltın simgesi Co

Klorür

Klorür, Hidroklorik asit (HCI) ile bir bazın tepkimesi sonucu oluşan tuzları belirten genel terim.

Koenzim

Koenzim, "Enzim" adı verilen katalizleyici proteinlerin bazılarında bulunan birimleri belirten kimya terimi.

Kopolimer

Kopolimer, En az iki farklı bileşiğin çok küçük moleküllerinin oluşturduğu

Korindon

Korindon, Doğada yaygın biçimde bulunan alümin. Formülü Al2O3 olan doğal korindon

Kök (kimya)

Kök (kimya), Tek bir birim gibi davranan iyonlaşmış (elektrik yüklü) atomlar grubu

Krom

Krom, Geçiş elementleri dizisinden kimyasal element. Simgesi Cr, atom sayısı 24, atom ağırlığı 51,996 olan krom

Gümüş

Gümüş, Periyodik çizelgenin 1 B sütununda yer alan kimyasal element. Simgesi Ag, atom sayısı 47, atom ağırlığı 107,87 olan gümüşün, ergime sıcaklığı

Helyum

Helyum, Periyodik tablonun O grubunda yer alan kimyasal element. Simgesi He, atom sayısı 2, atom ağırlığı

Hafniyum

Hafniyum, Periyodik çizelgenin IVB grubunda yeralan kimyasal element. Simgesi Hf, atom sayısı 72, atom ağırlığı 178,49 olan hafniyum

Halojenler

Halojenler, Periyodik çizelgenin VIIA grubunda yer alan dört elementi topluca belirten terim. Adları Yunanca "tuz üreten" anlamına gelen

Heksaklorofen

Heksaklorofen, İlaçlarda ve kozmetiklerde yaygın olarak kullanılan mikroptan arındırıcı madde. Formülü

Hematit

Hematit, Formülü Fe2O3 olan doğal demir III oksit. Hematit (kantaşı da denir), en önemli demir filizidir. Ayrıca, parlatıcı bileşiklerde

Hess yasası

Hess yasası, Termokimyanın önemli ilkelerinden biri. Adı, ortaya koyucusu Germain Henri Hess'in adından

Hidroliz

Hidroliz, Kimyasal bir bağın suyla kopmasını sağlayan tepkime. Hidroliz (suyla ayrışma da denir)

Hidrokarbon

Hidrokarbon, Yalnızca karbon ve hidrojen atomları içeren organik bileşikler belirten genel terim. Hidrokarbonlar

Hidrojen

Hidrojen, Periyodik çizelgenin IA sütunun ilk sırasında yer alan kimyasal element. Suyun bileşimine giren gaz halinde

Hidrazin

Hidrazin, Kokusu amonyağa benzeyen renksiz, yağlı sıvı. Kaynama noktası 113,5 derece olan hidrazin

Hidrat

Hidrat, Bir cismin bir yada daha çok su molekülüyle oluşturduğu bileşiklerin genel adı. Su içeren çözünebilir tuz eriyiği buharlaştığı zaman

Heterosiklik bileşikler

Heterosiklik bileşikler, Halkasında iki ya da daha çok sayıda farklı element bulunan halkalı bileşikler.

İridyum

İridyum, Periyodik çizelgenin VIII. sütununda yer alan kimyasal element. Simgesi İr, atom sayısı

Holmiyum

Holmiyum, Periyodik çizelgenin III B sütununda yer alan kimyasal element. Simgesi Ho atom

İndiyum

İndiyum, Periyodik çizelgenin IIIA sütununda yer alan kimyasal element. Alüminyuma

Isıalan ve ısıveren tepkimeler

Isıalan ve ısıveren tepkimeler, Isı açığa çıkaran (ısıveren tepkime) ve soğuran (ısıalan) tepkimeleri belirten genel terim.

Isı kapasitesi

Isı kapasitesi, Termodinamikte, bir nesnenin ya da maddenin sıcaklığını 1 derece yükseltmek için gerekli ısı enerjisi miktarı

Asit

ASİT, Asitler bütün kimyasal maddelerin hem en yararlılarından, hem de en tehlikelilerinden sayılır.

Baz

BAZ, Kimyasal maddelerin iki önemli sınıfını oluşturan bazlar ile' asitler kimyasal açıdan birbirinin

ALEV

Gazların ısı ve ışık verecek biçimde birleşmesi yanma denen kimyasal bir tepkimedir {bak. Yanma). Bu tepkimede yanan gazlar, alev denen sıcak ve parl

ALKALOİT

Alkaloit denen kimyasal maddeler insanlar için hem yararlı, hem tehlikelidir. Çünkü hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek çok değerli birer ilaç

Turnusol

Turnusol, boyar maddelerden, yani renklendirici maddelerden oluşan bir karışım dır. Daha çok kimyacılar tarafından, bir maddenin asit ya da baz oldu

Tuz

Kimyada, bir asit ile baz arasında gerçekleşen kimyasal tepkime sonucunda suyla birlikte oluşan maddeye tuz denir. Birbirinden farklı yüzlerce tuz t

ALTIN

ALTIN, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için hav

Uranyum

Uranyum, görünüm olarak parlak bir çeliği andıran, ama onun neredeyse 2,5 katı ağırlığında, ender bulunan beyazımsı bir metaldir. 1940’a kadar urany

Tepkime

Tepkime, kimyasal bileşikler, iki ya da daha çok sayıdaki farklı elementin atomunun, kimyasal bağ denen kuvvetlerin etkisiyle birleşmesi sonucunda ol

Su

Su, yeryüzünde en bol bulunan maddelerden biridir ve yaşamın temelidir. Eğer su olmasaydı yaşam da olmazdı. Denizler ve okyanuslar yüryüzünün yaklaşık

Sülfürik Asit

Sülfürik Asit, sanayide kullanılan en önemli kimyasal maddelerden biridir. Sülfürik aside, sülfat asidi, zaçyağı (vitriyol yağı) ya da kimyasal yapısı

Silisyum

Silisyum bir ametal, yani metal özellikleri taşımayan bir elementtir. Kimyasal simgesi Si, atom numarası 14, atom ağırlığı ise 28,086’dır. Silisyumun

Simya

Simya, cıva ve kurşun gibi metalleri altın ve gümüşe dönüştürmeyi amaçlayan eski bir zanaatın adıdır. 1.000 yıllık bir efsanede, altın yapma umuduyla

Sodyum ve Soda

Doğada en yaygın bulunan elementlerden biri olan sodyum bir alkali metaldir. Kimyasal simgesi Na, atom numarası 11, atom ağırlığı 22,9898’dir. Yerkabu

Pas

Pas, dış etkilere karşı korunmamış haldeki demir ve çelik üzerinde oluşan kırmızımsı kahverengi bir katmandır.    Pas oluşumuna yol açan ned

Periyotlar Cetveli

Periyodik cetvel ya da periyodik tablo olarak da anılan periyotlar cetveli, bilinen bütün elementlerin artan atom numaraları'na  (günümüzde buna

Plastikler

Plastikler, genellikle ısı ve basınç uygulanarak, kalıba dökme, haddeleme gibi yöntemlerle biçimlendirilen yapay maddelerdir. Çok çeşitli amaçlarla ku

Platin

Platin, gümüşsü beyaz renkli, çok ağır, değerli bir metaldir. Kimyasal simgesi Pt, atom numarası 78, atom ağırlığı 195,09’dur. Sudan 21 kat daha ağırd

Polimer

Polimer, “çok parça” anlamına gelen Yunanca iki sözcükten türetilmiş bir sözcüktür ve monomer denen daha küçük moleküllerin uç uca eklenmesiyle oluşan

Potasyum

Potasyum, alkali metaller grubundan, çok yumuşak, suyun üstünde kalacak kadar hafif ve balmumuyla hemen hemen aynı derecede (63°C) eriyen bir elementt

Radyum

Radyum, çok ender bulunan bir metaldir. Kimyasal simgesi Ra, atom numarası 88, atom ağırlığı ise 226’dır. Rengi parlak beyazdır, ama havayla temas ett

Naylon

Günlük yaşamda naylon öylesine çok kullanılmaktadır ki, 1938’den önce böyle bir maddenin olmadığına inanmak zordur. Dokumacılıkta kullanılan maddeleri

Neon

Havada azot, oksijen, karbon dioksit ve su buharının yanı sıra, az miktarlarda altı “eylemsiz” gaz vardır; bunlara “eylemsiz” denmesinin nedeni başka

Nikel

Nikel, beyazımsı gri renkli, sert ve sağlam bir metaldir. Ortaçağda Almanya’daki bakır üreticileri, cevheri (metali içeren kayaçları) eritirken, zaman

Nitrik Asit

Renksiz, ağır, yağsı bir sıvı olan nitrik asit çok güçlü bir asittir. İS 9 . yüzyıldan beri bilinen nitrik asiteskiden, Şili güherçilesi denen ve daha

Oksijen

Oksijen, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havanın beşte birini oluşturan oksijen doğada en yaygın bulunan elementtir. Kimyasal simgesi O, atom numarası

Manganez

Kısaca mangan da denilen manganez, metal özelliği taşıyan bir elementtir. Katışıksız halde pek kullanılmaz, ama çelik yapımında yararlanılan çok öneml

Metal

Bütün kimyasal karışımları (bileşikleri) oluşturan farklı özelliklere sahip yaklaşık 108 madde vardır; element olarak adlandırılan bu maddelerin 70 ka

Mika

Mika, bir grup mineralin adıdır. Sanayide kullanılan en önemli mika türleri muskovit (potaslı mika) ve flogopittir (magnezyumlu mika). Mika, erimiş ma

Mineral

Yerkabuğundaki katı, çoğunlukla kristal yapılı kimyasal karışımlara (bileşiklere) mineral denir. Mineral ile kayaç birbirine karıştırılmamalıdır. Beli

Molekül

Molekül, herhangi bir maddenin, bütün kimyasal özellikleri değişmeksizin aynı kalacak biçimde bölünebileceği en küçük parçasıdır. Moleküller atomlarda

Kurşun

Kurşun, insanoğlunun keşfettiği ilk metallerden biridir. Daha İÖ 3000 dolaylarında kurşunun kullanılmış olduğu biliniyor. Eski Romalılar, kurşundan su

Çinko

Çinko, mavimsi beyaz renkte, yumuşak bir metaldir. Kimyasal simgesi Zn, atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37 olan bu element demirden biraz daha haf

Kükürt

Kükürt, bir ametal, yani metal özellikleri taşımayan bir elementtir. Doğada hem yalın halde sarı renkli kristaller biçiminde, hem de başka elementlerl

Magnezyum

Magnezyum, gümüş beyazlığında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi Mg,

Karbon

Karbon, son derece ilginç ve yaşam açısından büyük öneme sahip olan bir elementtir. Kimyasal simgesi C, atom numarası 6, atom ağırlığı 12,011 olan bu

Karbon Dioksit ve Karbon Monoksit

Karbon ya da karbon içeren bileşikler (organik bileşikler) bol havalı ortamda yandığında, karbon dioksit gazı oluşur. Eğer ortamdaki hava yetersiz ise

İyot

Oda sıcaklığında koyu menekşe renkli, boğucu bir gaz olan iyot, periyotlar cetvelinin VII. grubunu oluşturan halojenler ailesinin üyesi olan bir kimya

Katalizör

Katalizör, kimyasal ya da fiziksel bir tepkimenin hızını değiştiren, ama kendisi bu tepkime sırasında kimyasal ya da fiziksel değişikliğe uğramayan bi

Jeokimya

Dünya’ nın kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır. Dünya kayaçlardan, kayaçlar minerallerden, mineraller de kimyasal elementlerden ya da bu elemen

Kadmiyum

Kadmiyum, gümüşsü beyaz renkte bir metaldir. Çoğunlukla çinko cevherlerinin içinde bulunur. Kimyasal simgesi Cd, atom numarası 48, atom ağırlığı 112

Kalay

Kalay, beyaz renkli yumuşak bir metaldir. Kimyasal simgesi Sn, atom numarası 50, atom ağırlığı 118,69 olan bu elementin en önemli özelliği, asitli mad

Kalsiyum

Kalsiyum, oldukça yumuşak, gümüş beyazı renginde bir metaldir, ama havayla temas ettiğinde hemen kararır. Kimyasal simgesi Ca, atom numarası 20, atom

Çözelti Ve Asıltı

Günlük yaşamda birçok örneğine rastladığımız çözelti de, asıltı da temel olarak iki ya da daha çok maddenin karışımıdır; ama karışımdaki maddelerin da

Kimyasal Elementler

2.000 yıl kadar önce Eski Yunanlılar, dünyadaki her şeyin, değişik miktarlarda bir araya gelen toprak, hava, ateş ve sudan oluştuğuna inanır ve bu dör

Demir Ve Çelik

Demir yeryüzünde en bol bulunan ve en çok kullanılan metallerden biridir. Demirden elde edilen çelik ise sağlamlığı, yüksek çekme ve kopma direnciyle

Gliserin

Gliserin, sudan biraz daha ağır, koyu kıvamlı, renksiz ve tatlı bir sıvıdır. Daha çok bu adla tanınmasına karşılık kimyada gliserol olarak bilinir. Çü

Grafit

Grafit her gün milyonlarca kişinin kullandığı bir maddedir, çünkü kurşunkalemlerin içindeki siyah çubuk grafitten yapılır. Ne var ki, kurşunkaleme adı

Granit

Granit yerkabuğunda çok bol bulunan bir korkayaçtır; yani erimiş haldeki sıcak magmanın yavaş yavaş soğumasıyla oluşmuştur. Yapısında temel olarak kuv

Guano

Guano büyük ölçüde deniz kuşlarının dışkılarından oluşan, kuş ve balık leşleriyle, deniz yosunlarıyla zenginleşmiş doğal bir gübredir. Azot, fosfor ve

Gübre

Topraktaki bazı kimyasal elementler bitkiler için su ve güneş ışığı kadar gereklidir. Suyla birlikte emilen bu elementler azaldığında ya da tükendiğin

Hidroklorik Asit

Hidroklorik asit, hidrojen klorür gazının suda çözünmesiyle elde edilir. Bu bileşik gaz halindeyken de, sıvı haldeyken de renksizdir ve yakıcı, keskin

Pirinç (Maden)

Bakır ile çinko metallerinin karışımından oluşan alaşımlara pirinç denir. Pirinçte bakır oranı yüzde 60-90, çinko oranı ise yüzde 10-40 arasında değiş

Flüor Ve Flüorür

Yeşilimsi sarı renkte, keskin kokulu, boğucu bir gaz olan flüor ya da flor, periyotlar cetvelinin VII. grubunu oluşturan halojenler ailesinin ilk ele